Uitkeringen

Regeling vervroegde uittreding in verband met zwaar werk

Uittreden (RVU) is een regeling voor dakdekkers die eerder willen stoppen met werken vanwege de fysieke belasting van het werk. Deze regeling maakt het mogelijk om eerder met pensioen te gaan dan de pensioenleeftijd, zonder dat hier fiscale boetes op rusten. Het is een vrijwillige regeling. Dakdekkers die van de regeling gebruikmaken, ontvangen een uitkering om de periode tussen ontslag en pensioen te overbruggen. De werkgever mag dan de werknemer een brutobedrag verstrekken van maximaal € 24.444,- per jaar, dat komt neer op € 2.074,- bruto per maand. De werknemer heeft recht op een uitkering als die

  • in de periode 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2025 op de uittredingsdatum een leeftijd heeft bereikt die maximaal drie jaar voor zijn AOW-gerechtigde leeftijd ligt,
  • direct voorafgaand aan de uittredingsdatum werknemer is, of direct voorafgaand aan de uittredingsdatum UTA-werknemer was en een UTA-functie is gaan vervullen in de tien jaar direct voorafgaand aan zijn AOW-gerechtigde leeftijd, en
  • in de periode van 25 jaar direct voorafgaand aan de uittredingsdatum ten minste 20 jaar werkzaam is geweest in een onderneming vallend onder de werkingssfeer van de CAO BIKUDAK als werknemer, dan wel in een onderneming vallend onder de werkingssfeer van de CAO Bouw&Infra als werknemer in de zin van de CAO Bouw&Infra. Hierbij telt de periode mee waarin hij in de laatste tien jaar direct voorafgaand aan zijn AOW-gerechtigde leeftijd werkzaam was als UTA-werknemer.

Eindejaarsuitkering

De eindejaarsuitkering is bedoeld voor (oud-)werknemers, zowel uitvoerend als UTA-personeel, die een WAO- (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering) of een IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) hebben. Om voor een IVA-eindejaarsuitkering in aanmerking te komen moeten werknemers zich aanmelden via FNV Bouwen & Wonen of CNV Vakmensen. Deze uitkering is bedoeld voor mensen die door ziekte of handicap niet meer kunnen werken en daarom volledig arbeidsongeschikt zijn verklaard. De uitkeringen vinden jaarlijks plaats in de maand december.

SF BIKUDAK