Toezicht

Handhaving

SF BIKUDAK houdt in de gaten dat werkgevers hun bijdragen betalen. Doen werkgevers dat niet, dan heeft SF BIKUDAK het recht om het bedrag te vorderen.

Naleving

Werkgevers moeten zich houden aan de afspraken in de CAO BIKUDAK en de CAO Bedrijfstakeigen Regelingen BIKUDAK. Om te controleren of werkgevers dat doen, kan SF BIKUDAK namens CAO-partijen onderzoeken laten uitvoeren. We noemen dat nalevingsonderzoeken. Bij een nalevingsonderzoek wordt gekeken naar de situatie binnen het dakbedekkingsbedrijf. Eventuele problemen worden opgeschreven. Op basis van de uitkomsten kunnen maatregelen worden genomen om de naleving te verbeteren. Als een werkgever zich toch niet aan de CAO-afspraken houdt, kan SF BIKUDAK een schadevergoeding bij hem in rekening brengen. SF BIKUDAK mag namens CAO-partijen een uitspraak doen naar aanleiding van een nalevingsonderzoek.

Werkingssfeer

SF BIKUDAK doet namens CAO-partijen werkingssfeeronderzoeken. Werkingssfeeronderzoeken zijn onderzoeken om vast te stellen of de CAO’s van toepassing zijn op een bepaalde onderneming. Dat doet het fonds als er een redelijk vermoeden bestaat dat de werkzaamheden van een onderneming vallen onder de werkingssfeer van de CAO’s in de BIKUDAK-sector. Er wordt dan gekeken naar de activiteiten die de onderneming uitvoert, de bedrijfsvoering, de functies van werknemers en de inhoud van de CAO.  SF BIKUDAK mag namens CAO-partijen uitspraken doen over de werkingssfeeronderzoeken.

SF BIKUDAK